Často kladené otázky (FAQ)

Ako funguje Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava – Staré Mesto ?

Z legislatívneho pohľadu?

Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „DHZO”) zriadilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Z organizačného hľadiska?

DHZO je hasičská jednotka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bez právnej subjektivity a administratívno—organizačne riadená prostredníctvom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad”).

Ako funguje Organizácia a riadenie DHZO?

Organizáciu, početné stavy a materiálno-technické vybavenie DHZO určuje veliteľ jednotky po vzájomnej dohode so starostom, pričom prihliada najmä :

 1. na veľkosť a zastavanosť územia, prírodné podmienky, na prístupnosť v zimnom období a stav pozemných komunikácií,
 2. na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov, napr. na prírodné vodné zdroje a na požiarne vodovody (hydranty),
 3. na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
 4. na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie požiaru na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré je súčasne zásahovým obvodom DHZO.
Spolupráca so štátnymi a inými orgánmi?

Pri plnení svojich úloh DHZO spolupracuje s Hasičským a záchranným zborom (HaZZ), Policajným zborom, Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislava, Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, Slovenským červeným krížom, občianskymi združeniami a zahraničnými organizáciami na základe písomnej dohody o medzinárodnej spolupráci.

Aké sú úlohy hasičskej jednotky DHZO?

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO plní tieto úlohy :

 1. vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom, hasiace a likvidačné práce pri zdolávaní požiarov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, poskytuje pomoc ostatným hasičským jednotkám pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiarov, mimoriadnych udalostí, povodní a technických zásahov,
 2. podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
 3. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach, povodniach,
 4. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 5. podieľa sa pri zabezpečovaní odbornej prípravy členov DHZO, protipožiarnych hliadok a členov preventívnych kontrolných skupín obce,
 6. podieľa sa pri organizovaní a vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol,
 7. vykonáva preventívno—výchovnú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi,
 8. vedie dokumentáciu o svojej činnosti v stanovenom rozsahu,
 9. ďalšie úlohy na úseku ochrany pred požiarmi podľa pokynov starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „starosta”),
 10. iné úlohy a práce okrem zásahovej činnosti DHZO, ktoré nesúvisia s požiarnou ochranou. Tieto činnosti je možné vykonávať len so súhlasom starostu, pričom sa prihliada najmä na celkovú akcieschopnosť jednotky DHZO.
Nasadenie jednotky DHZO do zásahu?

Priameho zásahu sa DHZO zúčastňuje výhradne na pokyn veliteľa jednotky DHZO na základe vyzvania operačným strediskom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave alebo na základe výzvy Starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Aké sú kritériá pre členstvo v DHZO a povinnosti člena ?

Personálne kritéria?

Členom jednotky DHZO môže byť len osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je zdravotne spôsobilá a má spôsobilosť na právne úkony. Ďalšou podmienkou sú fyzické a psychické predpoklady na výkon služby v hasičskej jednotke. Člena jednotky DHZO menuje a odvoláva starosta na návrh veliteľa DHZO.

Odborné funkcie v hasičskej jednotke?

Členovia hasičskej jednotky DHZO sa zaraďujú do týchto odborných funkcií

 1. hasič,
 2. starší hasič,
 3. technik – strojník,
 4. veliteľ družstva,
 5. veliteľ jednotky.
Aké sú zásady výkonu služby v jednotke DHZO?

Výkon služby členov jednotky DHZO je organizovaný na základe možností jej členov v čase svojho osobného voľna tak, aby bola zabezpečená trvalá akcieschopnosť a pripravenosť na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi.

Výkon služby v zásahovej jednotke DHZO môže byť organizovaný podľa potreby na zmeny. Dĺžka zmeny však môže trvať najviac 12 hodín.

Člen hasičskej jednotky je povinný na výzvu veliteľa DHZO alebo veliteľa družstva sa dostaviť v lehote do 90 minút na hasičskú zbrojnicu. Čas výjazdu v pohotovosti je maximálne do 10 minút od prijatia oznámenia, alebo uvedenia sa do stavu pohotovosti.

Môže byť členom DHZO nariadená pohotovosť?

Veliteľ jednotky DHZO a starosta môžu nariadiť členom DHZO pohotovosť. Podľa potreby pohotovosť nariaďuje aj operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Aké sú povinnosti člena jednotky DHZO?

Člen jednotky DHZO je povinný :

 1. podriadiť sa pri svojej činnosti pokynom veliteľa jednotky DHZO,
 2. zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave a preverení fyzickej zdatnosti a odborných znalostí,
 3. podrobiť sa preventívnej lekárskej prehliadke v stanovenom termíne, vrátane psychologického vyšetrenia (ak sa pre určenú činnosť vyžaduje).
Upravujú sa povinnosti členov zaradených do zásahu?

Člen jednotky DHZO zaradený do zásahu:

 1. plní rozkazy veliteľa zásahu a udržiava s ním počas zásahu spojenie,
 2. dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používa určené osobné ochranné pracovné prostriedky,
 3. pomáha pri plnení úloh ostatným zasahujúcim členom, ak sa tým neobmedzí plnenie jeho úloh,
 4. nesmie byť v čase pohotovosti, výcviku, výjazdu a iných činnostiach DHZO pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok,
 5. zúčastňuje sa na zdokonaľovacej príprave raz za mesiac, akceptovaná je iba ospravedlnená neúčasť, maximálne 4x za kalendárny rok.
Hmotná zodpovednosť?

Členovia DHZO sú povinní zaobchádzať s užívaným majetkom tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu, strate alebo znehodnoteniu.

Za pridelenú a prevzatú osobnú výstroj a osobné ochranné pracovné prostriedky zodpovedá každý člen DHZO.

Členovia DHZO sú oprávnení a povinní:

 1. používať mobilnú hasičskú techniku a vecné prostriedky pri zásahu, odbornej príprave alebo ich údržbe, kontrole alebo skúšaní, pri cvičeniach alebo súťažiach,
 2. udržiavať mobilnú hasičskú techniku a vecné prostriedky v čistom a v akcieschopnom stave, vrátane predpísanej údržby a skúšok,
 3. nahlásiť stratu, poškodenie alebo znehodnotenie hasičskej techniky alebo iného vecného prostriedku bez omeškania veliteľovi hasičskej jednotky.