Edukačná činnosť a prevencia

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi vykonáva DHZO edukačnú činnosť a prevenciu v rozsahu:

  1. podieľa sa pri organizovaní a vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol,
  2. vykonáva preventívno—výchovnú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi formou ukážok, seminárov a workshopov,
  3. plní ďalšie úlohy na úseku ochrany pred požiarmi podľa pokynov starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.