Zásahová činnosť

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO plní tieto úlohy :

  1. vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom, hasiace a likvidačné práce pri zdolávaní požiarov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, poskytuje pomoc ostatným hasičským jednotkám pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiarov, mimoriadnych udalostí, povodní a technických zásahov,
  2. podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
  3. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach a povodniach.