DHZO je hasičská jednotka mestskej časti Bratislava - Staré Mesto bez právnej subjektivity, administratívno—organizačne riadená prostredníctvom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Kategória B

DHZO vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom, hasiace a likvidačné práce pri zdolávaní požiarov na území m.č. Bratislava-Staré Mesto, poskytuje pomoc hasičským jednotkám pri sústreďovaní síl a prostriedkov pri zdolávaní rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiarov, mimoriadnych udalostí, povodní a technických zásahov, podieľa sa na záchrane zvierat a majetku.

24/7

DHZO vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach a povodniach.

Odborná spôsobilosť: Lezci, Pilčíci